Stichting ProCon zoekt voor de W.G. van de Hulstschool in Epe
per 1 augustus 2019:
een slagvaardige en bouwende directeur M/V wtf 0,8 
De vacature betreft een tijdelijke benoeming voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

De W.G. van de Hulstschool is één van de vijf scholen van stichting ProCon en heeft ongeveer 130 leerlingen. 

Functie-eisen

De kandidaat heeft ruime onderwijservaring, een passende opleiding en beschikt over de volgende kwaliteiten:
draagt de christelijke identiteit van de school uit;
heeft affiniteit en zo mogelijk ervaring met Daltononderwijs en staat open voor 
        nieuwe ontwikkelingen;
is zichtbaar betrokken bij het team, de leerlingen en de ouders;
is een positief en coachend leider;
is bevlogen, besluitvaardig en daadkrachtig;
heeft kennis van of ervaring met groepsdoorbrekend/gepersonaliseerd leren;
heeft vertrouwen in de kwaliteiten en professionaliteit van het team.

Op deze website, onder het tabblad 'scholen' vindt u meer informatie over de W.G. van de Hulstschool.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer M.A. Diepeveen, bestuurder van stichting ProCon (T 0578-575806).

Sollicitatie

Uw brief en cv kunt u tot en met 21 april 2019 mailen aan de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, mevrouw C.E. de Vries-Keegstra via
vacatures@stichting-procon.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op de avonden
van 14 en 15 mei a.s.

Profielschets

Taken en verantwoordelijkheden van de directeur 

De directeur is een "allround" leidinggevende die slagvaardig en ondernemend opereert en alle zaken in en rondom de school onder zijn hoede neemt.  De directeur geeft leiding aan het team van leerkrachten.  De directeur is bewaker van het pedagogische klimaat: hij/zij moedigt leerkrachten aan en coacht hen om leerlingen in staat te stellen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en - met respect voor ieders mogelijkheden - zo goed mogelijke leerprestaties te realiseren.  De directeur geeft samen met het team inhoud aan onze onderwijskundige visie en het profiel van de school.  De directeur versterkt de interne samenwerking.  De directeur draagt bij aan de versterking van het team van directeuren van ProCon. De directeur zorgt ervoor dat de onderwijskundige ontwikkeling zich voltrekt in een continu proces van verbetering en zorgt ervoor dat deze ontwikkeling wordt geborgd in de organisatie.  De directeur is het gezicht van de school voor de leerlingen, ouders en andere betrokkenen, de directeur is een belangrijke cultuurdrager van het karakter van de school.  De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid van de stichting en de dagelijkse zorg voor het personeel van de school.  De directeur is verantwoordelijk voor de formatieve verdeling van menskracht over het primaire proces en andere (wettelijk) taken in relatie tot de onderwijsopbrengst.  De directeur is verantwoordelijk voor de begroting en bedrijfsvoering van de school.  De directeur vertegenwoordigt de belangen van de WG vd Hulstschool binnen het directieoverleg van stichting ProCon en neemt een actieve rol in bij het samen versterken van de bij ProCon aangesloten scholen, met inachtneming van de eigen identiteit en kleur van de WG vd Hulstschool.

Kennis, ervaring en (beroeps)houding

De directeur: • kan de christelijke identiteit van WG vd Hulstschool vormgeven en uitdragen; • toont zich ‘eigenaar’ van de school en teamspeler binnen de Stichting ProCon; • geeft situationeel leiding; • beschikt over goede leiderschapskwaliteiten en is in staat een klimaat te scheppen waarin leerlingen en medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;  • werkt vanuit de wetenschap dat goede verhoudingen met alle stakeholders van belang zijn voor het succes van de school, is een verbinder; • stimuleert het (samen) leren van leerkrachten, is zelf een lerend voorbeeld en bouwt aan een lerende organisatie;   • is in staat met ouders, leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en andere betrokkenen op een open wijze te communiceren, weet draagvlak te creëren bij diverse doelgroepen en is besluitvaardig;  • kan delegeren, legt de onderwijskundige verantwoordelijkheid voor het leerproces van de leerlingen bij de leerkracht(en).

Competenties

Visiegericht leiderschap

De directeur:  draagt de visie van de school uit: kinderen de kans bieden zich in een vriendelijke, gestructureerde en veilige omgeving te ontplooien;  is in staat de gemeenschappelijke visie verder te ontwikkelen en kan deze visie vertalen in concrete doelstellingen en weet deze te realiseren;   coacht, ondersteunt en stuurt om de visie van de school te vertalen in zichtbare effecten in de dagelijkse praktijk.

Onderwijskundig leiderschap

De directeur:  inspireert, coacht en stuurt de medewerkers zodat deze in staat zijn hun werk goed uit te voeren en zich te ontwikkelen;  neemt en deelt verantwoordelijkheid, maakt keuzes, neemt besluiten en creëert daarbij draagvlak bij het team;  is in staat een professionele organisatie verder te ontwikkelen, waarin mensen elkaar kunnen aanspreken op hun functioneren in relatie tot de gewenste ontwikkeling(en) van de school;  onderschrijft het Dalton-karakter van de school, heeft daar zo mogelijk ervaring mee en weet dit verder te versterken zonder daarin dogmatisch te zijn;  kan uitstekend en vanzelfsprekend samenwerken met de andere ProCon directeuren.

Interpersoonlijk

De directeur:  heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de WG vd Hulstschool, is resultaatgericht, daadkrachtig en bewaakt dat vastgestelde regels, afspraken en procedures worden nageleefd; beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, stimuleert een open communicatie in de organisatie en is een toegankelijke en stimulerende persoonlijkheid;  is proactief, denkt in kansen en mogelijkheden, waarbij originaliteit en moderne ontwikkelingen niet geschuwd worden;  combineert kennis en vakmanschap met humor, inzet en creativiteit. Onderwerpt het eigen handelen aan een kritische reflectie en past het handelen waar nodig aan;  is inspirerend en empathisch.

Ondernemerschap

De directeur:  is belast met het vertegenwoordigen van de school in allerlei overlegsituaties;  is zich bewust van de invloed van de omgeving, onderkent de partijen waar de school mee te maken heeft en kan de samenwerking met die partijen waarborgen;  heeft goede onderhandelingsvaardigheden in contacten met externe partijen, is hierbij doortastend en kan de belangen van de school uitstekend behartigen;  is gedreven om zichzelf en het team van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel te blijven ontwikkelen en heeft aandacht voor draagkracht en draagvlak voor initiatieven en (met name onderwijskundige) ontwikkelingen bij alle betrokkenen;  heeft een eigen, onderbouwde en inspirerende visie op onderwijskundige vraagstukken in het primair onderwijs;  is communicatief vaardig, belangstellend en sociaal vaardig;    levert een actieve bijdrage aan het verder versterken van ProCon in samenwerking met collega directeuren en bestuurder.