Beleidsstukken en protocollen AVG

De beleidsplannen en protocollen inzake de AVG (privacy-)wetgeving zijn inmiddels de GMR gepasseerd en terug te vinden onder het kopje Privacy/AVG.

Meldingen datalekken

Voor datalekmeldingen betreffende de privacy / AVG klik [hier].  Mail tevens naar Security@stichting-procon.nl 

Voor andere zaken en/of vragen omtrent privacy en de AVG kunt u ook mailen naar Security@stichting-procon.nl 

Functionaris gegevensbescherming

ProCon heeft er voor gekozen om het functionarisschap onder te brengen bij PEP onderwijsadvies. 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels en verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Een van deze verplichtingen is dat schoolbesturen verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De belangrijkste taak van de FG is dat deze onafhankelijk toezicht en controle houdt op de naleving van de wijze waarop door de organisatie met persoonsgegevens wordt omgegaan.
1. De FG informeert en adviseert het schoolbestuur, de directie en het personeel over informatiebeveiliging en privacy.
2. De FG houdt toezicht dat de AVG binnen de organisatie wordt nageleefd en rapporteert daarover aan het schoolbestuur.
3. De FG brengt op verzoek advies uit over de privacy risicoanalyse (DPIA) die het bestuur wil uitvoeren en ziet toe op de uitvoering daarvan.
4. De FG is aanspreekpunt voor ouders, medewerkers en vrijwilligers als zij vragen of klachten hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens of die van hun kinderen.
5. De FG is de contactpersoon van het schoolbestuur met de Autoriteit Persoonsgegevens (= de landelijke AVG-toezichthouder) en werkt daarmee samen.
ProCon maakt gebruik van een externe FG. Zijn contactgegevens vindt u hieronder:

drs. Clemens Geenen CIPP/E
PEP Onderwijsadvies
Postbus 690
7400 AR Deventer
info@peponderwijsadvies.nl

Security officer en direct aanspreekpunt voor ProCon is F. van Arkel, te bereiken via Security@stichting-procon.nl of op 0578-573247

Algemeen privacybeleid stichting ProCon en haar scholen (d.d. 22-01-2019)

 

Stichting ProCon gaat zorgvuldig om met de privacy van haar leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van de stichting. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van de leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.

In het privacyreglement op de website van stichting ProCon, kunt u precies lezen wat voor onze scholen de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (bijvoorbeeld bij dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem (OAS) van Dotcomschool. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in het CITO Lovs en in het OAS van Dotcomschool. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school en de administratief medewerkers van het bestuursbureau die belast zijn met de leerlingadministratie.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkt aantal persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als deze inlogt. Wij hebben met onze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die zij van ons krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als stichting ProCon daar toestemming voor geeft, zodat misbruik van deze informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Ouders hebben het recht om de, in het OAS opgenomen gegevens, van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mogen de ouders de school vragen om deze specifieke gegevens te laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de schooldirecteur. U kunt hier ook terecht bij vragen.

Op alle ProConscholen geldt het privacyreglement, dat u terugvindt op de website van stichting Procon. Hierin staat beschreven hoe er op de scholen wordt omgegaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vastgesteld. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, maken wij gebruik van een toestemmingsformulier, waarop u al dan niet uw toestemming geeft. Ouders mogen altijd besluiten om deze toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Ook als u toestemming heeft gegeven, blijven wij uiteraard zorgvuldig met beeldmateriaal van leerlingen omgaan. Voor gebruik van foto’s voor bijvoorbeeld een schoolkalender vragen wij altijd apart toestemming. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schooldirecteur.