Passend onderwijs

Zeeluwe

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Samenwerkingsverband Zeeluwe wil meer kinderen binnen het reguliere onderwijs opvangen en daarmee thuisnabij onderwijs bieden. Het is de ambitie de kwaliteit van de basisondersteuning in alle scholen te verhogen. Dit doen we door de expertise van het speciaal (basis)onderwijs in te zetten voor de daadwerkelijke ondersteuning van de kinderen en de leerkrachten. 

Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Daarbinnen zijn 39 schoolbesturen met ongeveer 22.000 leerlingen opgenomen. 

Belangrijke doelen van de invoering van Passend Onderwijs zijn:
- terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures;
- terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters);
- alle kinderen een passende onderwijsplek bieden.

Het samenwerkingsverband Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan (http://www.zeeluwe.nl/zeeluwe/ondersteuningsplan ) vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen de deelnemende scholen. Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven bestaan; geen kind wordt gedwongen teruggeplaatst in het basisonderwijs.

Zorgplicht

Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe of op een school voor speciaal (basis) onderwijs.
Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of bestuur van de school van uw kind, het samenwerkingsverband Zeeluwe of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd bij  een landelijke geschillencommissie. Meer informatie vindt u op de website Passend Onderwijs: http://www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders/  

Basisondersteuning

het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de manier waarop de school de basisondersteuning vormgeeft. Dus welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school kan bieden. Daarmee levert het SOP een bijdrage in de omslag naar het ‘nieuwe denken’ namelijk: in arrangeren en in kaart brengen van het onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit in tegenstelling tot het ‘oude denken’: indiceren op basis van stoornissen bij kinderen.
Het samenwerkingsverband legt van alle aangesloten scholen de profielen bij elkaar om te zorgen dat alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband de beste plek voor onderwijs en (extra) ondersteuning krijgen. En dus een dekkend & flexibel onderwijscontinuüm ontstaat.

Medewerkers en ouders vinden het SOP op de website van de school. Klik hier voor een voorbeeld SOP.

Arrangementen

Het antwoord op de vraag: Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af? wordt vastgelegd in een plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? Wanneer en hoe gaan we evalueren?
Ouders worden nauw bij het opstellen van een arrangement betrokken. Het is van groot belang dat alle direct betrokkenen eendrachtig samen werken in het belang van het kind.

Ouderbetrokkenheid

Het samenwerkingsverband Zeeluwe hecht er aan dat de school de ouders betrekt bij de ondersteuning van de leerlingen. Daarom vinden we het van groot belang dat ouders direct betrokken worden bij de eerste tekenen dat een kind meer ondersteuning nodig heeft. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen, is het wenselijk om daar met de ouders in alle openheid, maar ook in vertrouwen over te spreken.
Ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband invloed uitoefenen op het beleid van de school (Schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan). Beide raden bestaan uit ouders en leerkrachten.
Meer informatie op de website http://www.zeeluwe.nl/zeeluwe/ondersteuningsplanraad_(opr)

Steunpunt Onderwijszorgkoepel

Scholen kunnen de komende jaren gebruik maken van de diensten van het Steunpunt Zeeluwe, bestaande uit deskundigen uit het speciaal (basis) onderwijs. Zij ondersteunen scholen om de onderwijsbehoeften van het kind in beeld te brengen en hoe het onderwijsaanbod hier op afgestemd kan worden.
Ook adviseren zij bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs

Als de school en de ouders tot de conclusie komen, dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om naar een speciale (basis) school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling aan. Dit doet de school bij het samenwerkingsverband Zeeluwe.
Het samenwerkingsverband Zeeluwe geeft de toelaatbaarheidsverklaring af als ouders en scholen het met de plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs eens zijn. Het samenwerkingsverband Zeeluwe controleert daarbij met name ook of de ouders vroegtijdig bij het hele proces betrokken zijn geweest.
Uitgebreide informatie vindt u op de website www.onderwijszorgkoepel.nl/downloads

Ondersteuningsmiddelen

De schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband Zeeluwe  ondersteuningsmiddelen in euro’s. Hiermee kunnen de besturen de extra-ondersteuning op de scholen bekostigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de ondersteuning door een onderwijsassistent of leerkracht. Ook betalen de schoolbesturen hieruit de extra kosten als kinderen worden toegelaten tot het speciaal (basis) onderwijs.

Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen

Er zijn in Nederland speciale scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en voor kinderen die doof/slechthorend zijn en/of taal-spraakproblemen hebben. Deze scholen vallen buiten de wet passend onderwijs, maar hebben wel de verplichting de basisscholen te ondersteunen om deze kinderen goed te kunnen begeleiden. Scholen kunnen een beroep doen op hun expertise in de vorm van consultatie en begeleiding. Ook deze ondersteuning loopt via het Steunpunt Zeeluwe.

Informatie en ondersteuning van ouders

Informatie over dit alles vindt u op de website van de school en op de website http://www.zeeluwe.nl