ANBI

Per 01-01-2017 heeft de Belastingdienst de ANBI status toegekend aan stichting ProCon. Gegevens t.b.v. ANBI (publicatieplicht):

Naam instelling
Stichting ProCon

Fiscaal nummer
813946505 L01

Contactgegevens
de heer M.A. Diepeveen, algemeen directeur
tdiepeveen@stichting-procon.nl


Doelstelling stichting ProCon
Het geven van kwalitatief goed onderwijs vanuit de christelijke visie aan de leerlingen van onze vijf scholen die aan ons zijn toevertrouwd zijn. Dit doen wij vanuit de volgende vijf kernwaarden: betrokken, kwaliteit, vertrouwen, ambitie en gekend zijn.

Doelstelling Zuid-Afrika project
jaarlijks, d.m.v. vrijwilligerswerk in de zomervakantie, door leerkrachten en onderwijsondersteuners van stichting ProCon, het lokale onderwijs in Phalaborwa kwalitatief te verbeteren en kansarme kinderen een betere basispositie voor het leven te geven

Beleidsplan stichting ProCon
Zie onder tabblad beleidsstukken

Beleidsplan Zuid-Afrika project
Zie onder tabblad Zuid-Afrika project: het Projectplan
* toelichting op blz 7-8 van het Projectplan inzake de 250 euro inleg van de 6 deelnemers: deze baten komen geheel ten goede aan het project

De bestuurssamenstelling/Raad van Toezicht
Zie tabblad Raad van Toezicht op de website van stichting ProCon

Beloningsbeleid
Zie: Bestuursvergoeding

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De activiteiten starten medio juli 2017

Financiële verantwoording
Jaarlijks, voor het eerst in het 1e kwartaal van 2018